Άνοιξε στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ρύθμισης σε 120 δόσεις για χρέη προς ΑΑΔΕ (Εφορία) και ΕΦΚΑ (ασφαλιστικά Ταμεία) για γιατρούς, δικηγόρους,μηχανικούς. 

Η ρύθμιση αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι 31/12/2016 (σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία) και η συμμετοχή σε αυτήν προϋποθέτει την κανονική εξυπηρέτηση των από 1ης Ιανουαρίου 2017 και εντεύθεν εισφορών.

Οι προϋποθέσεις:

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 εφόσον:

  • Έχουν κάνει έναρξη εργασιών
  • Έχουν φορολογική κατοικία την Ελλάδα
  • Έχουν σε μία από τις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:

α) Θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα
β) Θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

– Δεν είναι διαχειριστές ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ
– Δεν έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφελών
– Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο φυσικό πρόσωπο για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία ή απάτη σε βαθμό κακουργήματος
– Οι συνολικές οφειλές τους προς ρύθμιση ανά πιστωτή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ

Η ένταξη θα γίνει σε δύο δόσεις

  • Σήμερα, 16 Απριλίου, η πλατφόρμα ανοίγει για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες του πρ. ΕΤΑΑ.
  • Αρχές Μαΐου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα και για τους αγρότες του πρ. ΟΓΑ, για την ορθή απεικόνιση των τελικών οφειλών τους.

Οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο λαμβάνονται υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα και η αξία των περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων του οφειλέτη και των συνοφειλετών που συνυποβάλλουν την αίτηση.

 

Σχόλια

σχόλια