«Η Εθνική Πανγαία είναι σε θέση να εξασφαλίσει άμεσα κεφάλαια ύψους €250.000.000 έως €400.000.000 για να τα επενδύσει στην ελληνική αγορά,  αμέσως  μόλις το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες», δήλωσε  ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πανγαία, κ. Αριστοτέλης Καρυτινός.

«Οι νέες αποκτήσεις εντάσσονται πλήρως στην στρατηγική της εταιρείας για ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της, με επιλεγμένες τοποθετήσεις σε ακίνητα με αξιόλογα επενδυτικά χαρακτηριστικά. Οι επενδύσεις αυτές, σηματοδοτούν ταυτόχρονα την είσοδο της Πανγαία ως θεσμικού επενδυτή, σε κλάδους με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης».

Η εταιρεία -παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον- κατέγραψε κέρδη €53,5 εκατ. (έναντι κερδών €42,7 εκατ. το 2015).

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για τη χρήση 2016 αυξήθηκε κατά 4,1% και ανήλθε σε €115,4 εκατ. έναντι €110,9 εκατ. το 2015. Ως αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων περιόδου αυξήθηκαν κατά 15,8% (2016: €78,5 εκατ., 2015: €67,8 εκατ.), μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων.

Επίσης τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν κατά 5,1% (2016: €99,5 εκατ., 2015: €95,7 εκατ.).  Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανήλθε σε €1.194,8 εκατ. ή €4,68 ανά μετοχή (31.12.2015: €1.193,6 εκατ. και €4,67, αντίστοιχα).

Την 31η Δεκεμβρίου 2016 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 333 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 899 χιλ. τ.μ. Τα περισσότερα από τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα, ενώ δεκατέσσερα ακίνητα είναι στην Ιταλία και δύο στη Ρουμανία. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ανερχόταν €1.490 εκατ.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ έχει συνολικά επενδύσει, μέσα στην τελευταία τετραετία, κυρίως στην εγχώρια αγορά, περισσότερα από €600.000.000, στηρίζοντας την ελληνική οικονομία.