Υπογράφονται σήμερα οι νέες συμβάσεις εργασίας 1.500 εποχικών Πυροσβεστών. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών θα προβούν αύριο στην υπογραφή των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των χιλίων πεντακοσίων (1.500) Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, οι οποίοι προσκόμισαν την απαραίτητη ιατρική βεβαίωση.

Όπως γράφει το dimosio.gr ημερομηνία ανάληψης Υπηρεσίας θα οριστεί στις συμβάσεις η 01-06-2017 και η διάρκεια απασχόλησης των προσλαμβανομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, στις οποίες θα παρουσιαστεί μικρότερος αριθμός Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης από όσους προβλέπονται, δεν θα προβούν σε κάλυψη των κενών αυτών αλλά, μέσω ΠΕ.ΠΥ.Δ., να αποστείλουν στο email του Τμήματός μας (aps.diap.ppyep@psnet.gr), σχετικό πίνακα με τις κενές θέσεις ανά κατηγορία.

Κάθε υπηρεσία (όχι ΠΕ.ΠΥ.Δ.), που απασχολεί προσωπικό εποχικών πυροσβεστών, θα πρέπει αυθημερόν, να αναρτήσουν στο διαδίκτυο τη σχετική απόφαση πρόσληψης του Διοικητή με συγκεντρωτική κατάσταση των Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, που θα συνάψουν σύμβαση εργασίας, προκειμένου να λάβουν Α.Δ.Α ο οποίος να αναγραφεί σε κάθε ατομική σύμβαση και αντίγραφο της οποίας να επιδοθεί στους Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης για κάθε νόμιμη χρήση. Οι ανωτέρω αποφάσεις να αποσταλούν στο Α.Π.Σ/ Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/ Τμήμα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης & Εποχικού Προσωπικού και Διεύθυνση Οικονομικών/ Τμ. Αποδοχών και Ασφάλισης/Γραφείο Αποδοχών και Ασφάλισης, πολιτικού προσωπικού (Π.Π.Υ., Ι.Δ.Ο.Χ.). Επισημαίνεται ότι υπάρχει υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρησης της πρόσληψης των Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο πληροφοριακό σύστημα `ΕΡΓΑΝΗ` του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις (δ) και (ε) σχετικές, αντί της κατάθεσης έγγραφων εντύπων που αφορούν την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

Πηγή