Τα κατώτατα όρια, βάσει των οποίων θα χορηγούνται εφεξής οι συντάξεις χηρείας, οι οποίες δεν θα μπορούν να είναι μικρότερες από 360 ευρώ, αν πρόκειται για περιπτώσεις που ο θανών είχε έως 15 έτη προϋπηρεσίας ή 384 ευρώ αν ο θανών είχε προϋπηρεσία 20 ετών, περιγράφει αναλυτικά τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Επιβεβαιώνοντας πλήρως, σχετικό ρεπορτάζ του dikaiologitikanews.gr, η τροπολογία ορίζει ότι η βάση για τη χορήγηση των συντάξεων χηρείας είναι η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ. Εάν όμως ο χρόνος του θανόντος είναι μικρότερος των 20 ετών ασφάλισης, τότε «το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών και έως τα 15 έτη ασφάλισης». Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι για ασφάλιση μέχρι 15 έτη, θα χορηγούνται συντάξεις χηρείας 360 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη σύνταξη που χορηγείται για τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Για 16 έτη ασφάλισης αντιστοιχεί σύνταξη 364,80 ευρώ, για 17 έτη 369,60 ευρώ, για 18 έτη 374,40 ευρώ, για 19 έτη 379,20 ευρώ και για 20 έτη ασφάλισης και άνω, η σύνταξη χηρείας θα έχει ως βάση τα 384 ευρώ.

Η τροπολογία ορίζει ότι τα παραπάνω ποσά θα χορηγούνται αυτοτελώς στον επιζώντα σύζυγο ή/και στο διαζευγμένο σύζυγο και στα δικαιοδόχα τέκνα. Στην περίπτωση που υπάρχει εκτός από τον επιζώντα, και διαζευγμένος σύζυγος, τότε το κατώτατο όριο επιμερίζεται μεταξύ των δύο δικαιούχων. Αντίστοιχα, τα δικαιοδόχα τέκνα δικαιούνται αυτοτελώς το ως άνω κατώτατο όριο, το οποίο επιμερίζεται μεταξύ τους. Σε περίπτωση ορφανών και από τους δύο γονείς τέκνων, κάθε ορφανό τέκνο δικαιούται να λάβει αυτοτελώς το ως άνω καθοριζόμενο κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου.

Η σύνταξη λόγω θανάτου χορηγείται στα τέκνα (νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά), εφόσον είναι άγαμα και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας ή του 24ου έτους της ηλικίας εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Με την τροπολογία λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα τέκνα στις περιπτώσεις που ο θάνατος του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου γονέα επέρχεται κατά το σχολικό έτος προετοιμασίας του τέκνου για την εισαγωγή του σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, ανεξαρτήτως της επιτυχούς ή μη έκβασης των εξετάσεων. Διευκρινίζεται ότι τούτο ισχύει και για τα επόμενα της Γ΄ Λυκείου έτη κατά τα οποία το τέκνο συμμετέχει σε εξετάσεις εισαγωγής σε ανώτατες ή ανώτερες σχολές.

Ειδικά για τον ΟΓΑ, προκειμένου να καθοριστεί εάν πρέπει να χορηγηθεί κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου, λαμβάνεται υπόψη το ποσό σύνταξης που δικαιούται κάθε δικαιοδόχο πρόσωπο μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 99 του ν.4387/2016. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό ποσό της σύνταξης και σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί να υπολείπεται τα όρια που θέτει η τροπολογία.

Επίσης, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο επιζών ή/και διαζευγμένος σύζυγος απασχοληθεί ή λάβει σύνταξη από ίδιο δικαίωμα μετά την πάροδο 3ετίας από τη χορήγηση της σύνταξης λόγω θανάτου, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου περικόπτεται κατά 50% και το ποσό που περικόπτεται μεταβιβάζεται στα δικαιοδόχα τέκνα.

Σχόλια

σχόλια