Προσλήφθηκαν, ως σύμβουλοι πώλησης, Goldman Sachs και Morgan Stanley. Ξεκίνησε η διαδικασία διερεύνησης ενδιαφέροντος. Κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών το επόμενο βήμα. Τουλάχιστον το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής δεσμεύεται να πουλήσει η τράπεζα.

Τον φάκελο πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής άνοιξε η Εθνική Τράπεζα, δρομολογώντας σειρά κινήσεων, ώστε να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες η διάθεση ποσοστού τουλάχιστον 75% της μεγαλύτερης, σε μερίδιο αγοράς, ασφαλιστικής εταιρείας.

Όπως είναι γνωστό, η Εθνική Τράπεζα υποχρεούται, με βάση το επικαιροποιημένο πλάνο αναδιάρθρωσης, να προχωρήσει στην πώληση πλειοψηφικού πακέτου της Εθνικής Ασφαλιστικής ως το τέλος του 2017.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η Εθνική δεσμεύεται να πωλήσει τουλάχιστον το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής. Πρόκειται για σκληρότερη πρόβλεψη, σε σχέση με αυτή που προέβλεπε το πλάνο αναδιάρθρωσης του 2013, καθώς μεσολάβησε νέα λήψη κρατικής ενίσχυσης.

Παρότι η Εθνική δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια αναθεώρησης του προς πώληση ποσοστού (σ.σ. επιδιώκει τη διατήρηση πακέτου της τάξης του 40%), η διοίκησή της προχώρησε, ως υποχρεούται, στην έναρξη της διαδικασίας, με την πρόσληψη των Goldman Sachs και Morgan Stanley ως συμβούλων πώλησης.

Οι σύμβουλοι έχουν πιάσει δουλειά ήδη από τον Οκτώβριο και ως εκ τούτου είναι πιθανόν οι μη δεσμευτικές προσφορές να υποβληθούν ως τα τέλη του μήνα ή το αργότερο εντός του Ιανουαρίου. Παράλληλα τρέχουν οι διαδικασίες για σύνταξη νέου business plan, η αναγκαία αναλογιστική μελέτη, ενώ αλλαγές θα επέλθουν και στο οργανόγραμμα.

Επιπρόσθετα, θεωρείται βέβαιο ότι η Εθνική θα «προικίσει» την απόπειρα πώλησης της μεγαλύτερης θυγατρικής της με πολυετή σύμβαση τραπεζοασφαλιστικών εργασιών, που θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέλγητρα στο εγχείρημα προσέλκυσης ισχυρού ενδιαφέροντος από ξένους ασφαλιστικούς ομίλους.

Η Εθνική Ασφαλιστική διατήρησε στο τέλος του 2015 την ηγετική της θέση στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, με μερίδιο 16,6% επί των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (σ.σ. συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτικών προϊόντων).

Το δίκτυο πωλήσεών της εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και αριθμεί 150 γραφεία πωλήσεων με 2.180 ασφαλιστικούς συμβούλους και 1.443 συνεργαζόμενα πρακτορεία (σ.σ. στοιχεία τέλους 2015). Το παραγωγικό δίκτυο υποστηρίζεται από 13 καταστήματα σε μεγάλες πόλεις της χώρας ενώ τα προϊόντα της διατίθενται και μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ -2,73% όπως επίσης και μέσω απευθείας πωλήσεων.

Πέραν της παρουσίας στην Ελλάδα, η Εθνική Ασφαλιστική διαθέτει θυγατρικές σε Κύπρο και Ρουμανία. Το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής στο τέλος του 2015 ανερχόταν σε 490 εκατ. ευρώ διαιρούμενο σε 196.017.480 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,5 ευρώ έκαστη.

Πηγή